ทางบริษัทได้รับความสนับสนุนจากทางสถาบันยานยนต์และ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ มอเตอร์ เอเชียแปซิฟิก แมนูเฟอคเจอริ่ง จำกัด
ในด้านความรู้ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ วีรศักดิ์ ไทรงาม ผู้เชียวชาญด้านระบบ TPS จากบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ มอเตอร์ เอเชียแปซิฟิก แมนูเฟอคเจอริ่ง จำกัด

 

 

News_39525_301215278_fullsize

ซึ่งกิจกรรม TPS มุ่งเน้นในด้านการผลิตงานให้ได้คุณภาพสูงสุด และสามารถจัดส่งงานได้ทันเวลา เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการผลิต ด้วยกิจกรรมย่อย 4 ขั้นตอน ได้แก่

  1. Worksite Control เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการหาสิ่งผิดปกติภายในกระบวนการ และทำการปรับปรุงแก้ไข เพิ่อปรับสภาพหน้างานให้พร้อมรองรับกระบวนการผลิต
  2. Continuous Flow  เป็นขั้นตอนการ ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีลักษณะการไหลอย่างต่อเนื่อง และลดเวลาการสูญเสียจากการรอ ในระหว่างกระบวนการผลิต ทั้งยังเป็นการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดให้มีมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้ข้อปฏิบัติ “หยุด เรียก รอ”
  3. Standardized Work เป็นการกำหนดมาตรฐานการทำงาน ในแต่ละกระบวนการ พร้อมทั้งลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการ
  4. Pull system เป็นการสร้างระบบดึงในกระบวนการผลิต

News_39525_151331445_fullsize

ในแต่ละกิจกรรมจะใช้เวลา 2 สัปดาห์ และจะมีการตรวจสอบเพื่อรับรองระบบจากทางทีมงานผู้เชียวชาญจากทาง สถาบันยานยนต์และ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ มอเตอร์ เอเชียแปซิฟิก แมนูเฟอคเจอริ่ง จำกัด  กิจกรรม TPS Phase 2 แผนก แชสซีส์ ได้เสร็จสิ้นลงในวันที่ 20 กันยายน 2555 ซึ่งทางบริษัท ซุ่นชัย อินดัสตรี้ จำกัด ได้รับเลือกให้เป็นบริษัทตัวอย่าง (Best Practice) และได้รับรองให้เป็นบริษัทที่ได้มีการรักษาระบบ และทำการขยายผลระบบ TPS ภายในบริษัท ในการตรวจติดตาม (Follow up) ตลอด 2 ปี ที่ผ่านมา