News_39525_499692355_fullsize

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 คุณสุวัฒน์ พิชิตผจงกิจ ประธานเปิดโครงการ มีพิธี KICK OFF เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม TPS
โดยเริ่ม model line ที่แผนกผลิตไฮโดรลิคเป็นแผนกแรก ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2555

News_39525_763231152_fullsize

บริษัท ซุ่นชัยอินดัสตรี้ จำกัด ได้เข้าร่วม กิจกรรม “ การพัฒนาบุคลากรเพื่อการยกระดับผลิตภาพองค์กร และอุตสาหกรรม ด้วยระบบการผลิตแบบโตโยต้า(Toyota Production System : TPS ) ซึ่งเป็นโครงการความ ร่วมมือ ภายใต้ข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น; JTEPA( Japan – Thailand Economic Partnership Agreement ) เพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอย่างยั่งยืน โดยมีบริษัท Toyota Motor เป็นผู้ให้เทคโนโลยี มีภาครฐั ของประเทศไทย กับญี่ปุ่นเป็นผู้ให้การสนับสนุน โดยเฉพาะงบประมาณการดําเนินการจากรฐั บาลไทยผ่านกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และมีสถาบันยานยนต์ทำหน้าที่บริหารกิจกรรม โดยมกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการดําเนินการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรไว้อย่างชัดเจน

News_39525_692388888_fullsize

ผู้รับผิดชอบโครงการ