กลุ่มซุ่นชัยนครปฐม ในนาม  บริษัท ซุ่นชัย อินดัสตรี้ จำกัด
ได้มีการจัดอบรมพนักงาน เรื่อง BASIC ROBOT PANASONIC OPERATION
เมื่อวันที่ 14 , 15 สิงหาคม 2558