กลุ่มซุ่นชัยนครปฐมร่วมกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์

ในงานประชุมสัญจรสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน ครั้งที่ 3/2558

โดยสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน ร่วมกับชมรมขนส่งสินค้าจังหวัดนครพนม

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมหนองบึก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ขอขอบคุณท่านนายกสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน คุณขวัญชัย ติยะวานิช

ผู้จัดงานและเปิดโอกาสให้กลุ่มซุ่นชัยนครปฐมได้เข้าร่วมกิจกรรม

ขอขอบคุณประธานชมรมรถขนส่งสินค้าจังหวัดนครพนม

คุณกาญจนภัสณ์ ชนะทอง ช่วยอำนวยความสะดวกในทุกๆด้าน

และขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกลุ่มซุ่นชัยนครปฐม