About soonchai.industry@gmail.com

This author has not yet filled in any details.
So far soonchai.industry@gmail.com has created 16 blog entries.

กิจกรรม TPS เพื่อการเพิ่มผลิตภาพอย่างยั่งยืน

By |2017-10-19T11:34:13+07:00September 9th, 2015|News|

  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 คุณสุวัฒน์ พิชิตผจงกิจ ประธานเปิดโครงการ มีพิธี KICK OFF เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม TPS โดยเริ่ม model line ที่แผนกผลิตไฮโดรลิคเป็นแผนกแรก ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2555 บริษัท ซุ่นชัยอินดัสตรี้ จำกัด ได้เข้าร่วม กิจกรรม “ การพัฒนาบุคลากรเพื่อการยกระดับผลิตภาพองค์กร และอุตสาหกรรม ด้วยระบบการผลิตแบบโตโยต้า(Toyota Production System : TPS ) ซึ่งเป็นโครงการความ ร่วมมือ ภายใต้ข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย

Comments Off on กิจกรรม TPS เพื่อการเพิ่มผลิตภาพอย่างยั่งยืน

การอบรม เรื่อง BASIC ROBOT PANASONIC OPERATION

By |2017-10-19T11:34:14+07:00September 9th, 2015|News|

 กลุ่มซุ่นชัยนครปฐม ในนาม  บริษัท ซุ่นชัย อินดัสตรี้ จำกัด ได้มีการจัดอบรมพนักงาน เรื่อง BASIC ROBOT PANASONIC OPERATION เมื่อวันที่ 14 , 15 สิงหาคม 2558

Comments Off on การอบรม เรื่อง BASIC ROBOT PANASONIC OPERATION

อบรมการใช้กาว PU สำหรับอัดแผ่นผนัง

By |2017-10-19T11:34:14+07:00September 9th, 2015|News|

กลุ่มซุ่นชัยนครปฐม ในนาม บริษัท ซุ่นชัยอินดัสตรี้ จำกัด ได้เปิดหลักสูตร เรื่องการใช้กาว PU สำหรับอัดแผ่นผนัง ระหว่างวันที่  25  พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00-17.00 น. ณ.ห้องประชุมสำนักงาน 1 .

Comments Off on อบรมการใช้กาว PU สำหรับอัดแผ่นผนัง

หลักสูตร การใช้งานรอกและเครนอย่างถูกวิธี

By |2017-10-19T11:34:14+07:00September 9th, 2015|News|

หลักสูตร  การใช้งานรอกและเครนอย่างถูกวิธี วันศุกร์ที่   29  สิงหาคม    2557 วิทยากร นายเอกสิทธิ์   อิ่มอ่ำ

Comments Off on หลักสูตร การใช้งานรอกและเครนอย่างถูกวิธี

กิจกรรม TPS phase 2 : แผนกแชสซีส์

By |2017-10-19T11:34:14+07:00September 9th, 2015|News|

ทางบริษัทได้รับความสนับสนุนจากทางสถาบันยานยนต์และ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ มอเตอร์ เอเชียแปซิฟิก แมนูเฟอคเจอริ่ง จำกัด ในด้านความรู้ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ วีรศักดิ์ ไทรงาม ผู้เชียวชาญด้านระบบ TPS จากบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ มอเตอร์ เอเชียแปซิฟิก แมนูเฟอคเจอริ่ง จำกัด     ซึ่งกิจกรรม TPS มุ่งเน้นในด้านการผลิตงานให้ได้คุณภาพสูงสุด และสามารถจัดส่งงานได้ทันเวลา เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการผลิต ด้วยกิจกรรมย่อย 4 ขั้นตอน ได้แก่ Worksite Control เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการหาสิ่งผิดปกติภายในกระบวนการ และทำการปรับปรุงแก้ไข เพิ่อปรับสภาพหน้างานให้พร้อมรองรับกระบวนการผลิต Continuous Flow  เป็นขั้นตอนการ ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีลักษณะการไหลอย่างต่อเนื่อง และลดเวลาการสูญเสียจากการรอ

Comments Off on กิจกรรม TPS phase 2 : แผนกแชสซีส์

งานประชุมสัญจรสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน ครั้งที่ 3/2558

By |2015-12-25T15:30:57+07:00September 9th, 2015|News|

กลุ่มซุ่นชัยนครปฐมร่วมกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์ ในงานประชุมสัญจรสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน ครั้งที่ 3/2558 โดยสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน ร่วมกับชมรมขนส่งสินค้าจังหวัดนครพนม วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ขอขอบคุณท่านนายกสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน คุณขวัญชัย ติยะวานิช ผู้จัดงานและเปิดโอกาสให้กลุ่มซุ่นชัยนครปฐมได้เข้าร่วมกิจกรรม ขอขอบคุณประธานชมรมรถขนส่งสินค้าจังหวัดนครพนม คุณกาญจนภัสณ์ ชนะทอง ช่วยอำนวยความสะดวกในทุกๆด้าน และขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกลุ่มซุ่นชัยนครปฐม

Comments Off on งานประชุมสัญจรสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน ครั้งที่ 3/2558
Load More Posts