วันที่ 16 มีนาคม 2560 ทางบริษัท ซุ่นชัยอินดัสตรี้ จำกัดได้มีการจัดการอบรมข้อกำหนด ISO 9001:2015 ขึ้น
เพื่อการพัฒนาคุณภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง