วันที่ 16 มีนาคม 2560 ทางบริษัท ซุ่นชัยอินดัสตรี้ จำกัดได้มีการจัดการอบรมข้อกำหนด ISO 9001:2015 ขึ้น
เพื่อการพัฒนาคุณภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

Comments

comments

By |2017-10-19T11:34:13+00:00June 26th, 2017|News, Uncategorized|Comments Off on อบรม ISO 9001:2015